เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ฟรี!!

เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ฟรี!!
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองพิชัย
เพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ(UICC) ได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกมีความรู้ มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

Leave A Reply

Your email address will not be published.