นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประชุมประจำเดือน เพื่อหารือข้อราชการ วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารฯ

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายมณเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยเป็นการประชุมประจำเดือน เพื่อหารือข้อราชการและร่วมปรึกษาวางแผนในการทำงาน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.