เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย
ถ่ายทอดความหลากหลายอัตลักษณ์ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่น
สร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้จากภูมิปัญญา หัตถศิลป์ หัตถกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.