เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ บ้านเอื้ออาทร หมู่14 และบ้านม่อนเขาแก้ว – บ้านทุ่งกู่ หมู่3

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้มอบหมายให้นายวิทยา โพธินคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในเขตพื้นที่ , ผู้ใหญ่บ้าน , หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองพิชัย ได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ บ้านเอื้ออาทร หมู่14 และบ้านม่อนเขาแก้ว – บ้านทุ่งกู่ หมู่3 เพื่อสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ เพื่อรับทราบปัญหาและพบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลเมืองพิชัยลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ และเพื่อเป็นการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.