คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงเส้นทางการจราจรสาธารณะ และการขุดลอกลำคลองสาธารณะ บ้านพิชัย

เช้าวันที่ 27 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตถนนบ้านสันติสุข เพื่อปรับปรุงเส้นทางการจราจรสาธารณะ สร้างผิวทางจราจรที่แข็งแรงและได้มาตรฐาน ลดปัญหาฝุ่นละออง และประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมกำลังใจเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลฯ ที่ดำเนินการขุดลอกลำคลองสาธารณะในพื้นที่บ้านพิชัย ตามที่ชุมชนแจ้งขอความอนุเคราะห์เพื่อปรับปรุงลำคลองสาธารณะ ที่มีลักษณะตื้นเขินมีดินเลนจำนวนมาก ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกเกิดน้ำเน่าเสีย โดยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯ ได้ดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดเศษขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเกิดความสะอาดเรียบร้อย แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฝนตกชุกได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.