เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ บ้านต้นมื่น หมู่14 และบ้านท่าเดื่อ หมู่12 เพื่อประสานขอรับการช่วยเหลือ

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้มอบหมายให้นางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , นายวิทยา โพธินคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในเขตพื้นที่ , ผู้ใหญ่บ้าน , หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองพิชัย ได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านต้นมื่น หมู่14 และบ้านท่าเดื่อ หมู่12 ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลแหล่งที่พักอาศัยความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ รวมถึงผู้พิการ อีกทั้งเพื่อได้พบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เทศบาลเมืองพิชัยลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองพิชัย และจัดหาสิ่งของที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.