เทศบาลเมืองพิชัย สำรวจผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มุ่งส่งเสริมสวัสดิการของรัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ นายวิทยา โพธินคร ที่ปรึกษานายฯ พร้อมด้วยนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่บ้านใหม่ หมู่ 13 และบ้านเด่น โดยมี นางเพ็ญนภา ตันชุ่ม ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พัฒนาร่วมลงพื้นที่
โดยเทศบาลเมืองพิชัย ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งคนพิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และจัดหาสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ส่งเสริมอาชีพที่มีความเหมาะสม เพื่อมุ่งช่วยเหลือให้ผู้ด้วยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างแท้จริง
Leave A Reply

Your email address will not be published.