คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมบ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 และบ้านทรายใต้ หมู่ 8 เพื่อประสานรับการช่วยเหลือ

วันที่ 23 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในเขตพื้นที่ , ผู้ใหญ่บ้าน , หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองพิชัย ได้สำรวจผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่3 และบ้านทรายใต้ หมู่ 8 ซึ่งเป็นการลงพื้นที่สำรวจ หาข้อมูลและแนวทางเพื่อเข้ารับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองพิชัย รวมทั้งสำรวจที่พักอาศัยของผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นข้อมูลนำมาพัฒนาปรับปรุงที่พักอาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้เท่าเทียมกันและมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.