นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต ของสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้และวิเคราะห์บริบทเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของเทศบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งสู่การดำเนินงานเชิงรุกและเสริมสร้างนวัตกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งหวังให้เทศบาลฯ มีการประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างพื้นที่ และต่อยอดไปสู่การเป็นเครือข่ายหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2566 ณ ภูวนารถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Leave A Reply

Your email address will not be published.