คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมบ้านฝายน้อย หมู่ 9

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายวิทยา ธิมา เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลฯ , หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองพิชัย ได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านฝายน้อย หมู่9 ทั้งนี้ได้สำรวจความเป็นอยู่เพื่อหาแนวทางในการรับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น ณ บ้านฝายน้อย หมู่9 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.