คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองพิชัย มอบเสื้อให้กับ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เสริมสร้างความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจในการดูแลสุขภาพของชุมชน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบเสื้อสำหรับใช้ในการปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตเทศบาลฯ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว เพื่อให้สร้างความสามัคคีและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสุขภาพในระดับชุมชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่ง อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก และการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีส่วนช่วยดูแลสุขภาพของชุมชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและการจัดการสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.