เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมกองทุน สปสช. เน้นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลเมืองพิชัย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมประชุม
โดยมีระเบียบวาระเรื่องการแนะนำคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2566-2579 (วาระ 4 ปี) รวมทั้งเตรียมแผนงานดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และพิจารณาร่างแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ของเทศบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
Leave A Reply

Your email address will not be published.