เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรฯ ดีเด่นระดับกรมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรกรไทย ณ บ้านม่อนเขาแก้ว

เช้าวันนี้ (10 มกราคม 2566) นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษา คำเครือ เลขานุการนายกฯ, นายวิทยา โพธินคร ที่ปรึกษานายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรม ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินเกษตรกร ณ บ้านม่อนเขาแก้ว เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการการผลิตการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ้น นำเสนอต้นแบบความสำเร็จสู่สาธารณชนและใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรต่อไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.