เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมลงนาม MOU ผลักดันการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ยกระดับการใช้พลังงานทดแทน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำนวัตกรรมกระบวนการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเป็นนโยบายสาธารณะ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดยการลงนามความร่วมมือนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลำปางครั้งนี้ มีการจัดดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมกระบวนการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเป็นนโยบายสาธารณะ” เพื่อผลักดันการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำจังหวัดลำปางไปสู่เป้าหมายการเป็น Smart city โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ลงนามความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.