เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม 2566 พร้อมประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566) เวลา 08.00 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติอันแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
หลังการเข้าแถวเคารพธงชาติ นายกฯ และปลัดเทศบาลได้แนะนำบุคลากรใหม่ที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพิชัย อีกทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร และนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบทิศทางและนโยบายในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลฯ ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
Leave A Reply

Your email address will not be published.