เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับพนักงานเทศบาล

บ่ายวันนี้ (5 มกราคม 2566) นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ให้มีความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสื่อสารภายในองค์กร ให้ได้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบทิศทางและนโยบายในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลฯ ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ เน้นย้ำการทำงานในหน้าที่ มุ่งเน้นพัฒนาการบริการให้เป็นเลิศและมีมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Leave A Reply

Your email address will not be published.