รองปลัดเทศบาล และกองการศึกษา ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองพิชัย เน้นย้ำแนวทางการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสาววิศัลยา สุภาโม ผู้อำนวยการกองศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองพิชัย ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นต้อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเขาแก้ว เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทางศึกษาในการดูแลจัดการเรียนการสอนนักเรียน พร้อมให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน และมีคุณภาพตามหลักวิชาการ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองพิชัย สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเล็กมีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.