นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการภายในสำนักงาน

บ่ายวันนี้ (3 มกราคม 2566) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการภายในสำนักงาน โดยมีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลฯ
โดยมีการมอบหมายการทำงานให้กับนายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาล ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งในวันนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารภายในองค์กร ให้ได้รับทราบทิศทางและนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลฯ อีกทั้งยังมีการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกงานได้รับทราบนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติราชการร่วมกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและปฏิบัติราชการไปในทิศทางเดียวกัน ขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลฯ ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดภาระงาน การปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
Leave A Reply

Your email address will not be published.