เทศบาลเมืองพิชัย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่งเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา

บ่ายวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ซึ่งจัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ตลอดจนภาคีเครือข่ายส่วนราชการ นายศฤงคาร กันทะวัง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ, พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน มณฑลทหารบกที่ 32, ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง, ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง, หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน เฝ้าระวังภัยบนท้องถนน และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างรวดเร็ว ลดการบาดเจ็บ ลดการสูญเสียชีวิต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรไปมา มีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจร สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ที่เดินทาง และประชาชนในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.