เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม

วันนี้ ( 28 ธันวาคม 2565)  ณ บริเวณศาลเจ้าแม่สุชาดา (วังย่าเฒ่า) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง นายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565 โดยเทศบาลเมืองพิชัย มีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าแม่สุชาดาและบริเวณเลียบแม่น้ำวังทั้ง 2 ฝั่ง

ทั้งนี้ วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชจากอริราชศัตรู เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ซึ่งวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2310 เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี จากพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมชาวไทยผู้รักชาติปราบปรามอริราชศัตรู กอบกู้เอกราชของชาติสยาม และอาณาประชาราษฎร์ ล้วนมีความสุขตลอดรัชสมัยของพระองค์

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยในโอกาสนี้ เทศบาลเมืองพิชัย จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า จึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าแม่สุชาดาและบริเวณเลียบแม่น้ำวัง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความรักและความสามัคคี

Leave A Reply

Your email address will not be published.