เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับประปาลำปาง เปิดท่อเมนสายหลักน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านท่าเดื่อรอบปฐมฤกษ์ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีน้ำสะอาดได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายบุญศรี ศรียอด สมาชิกสภาเทศบาล และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และนายธัชนะ โตวิยานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับนายจักรฤกษณ์ ไชยนอก ผู้ช่วยผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง, นายวีระสิทธิ์ สิงห์สวัสดิ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1, นายรุ่งโรจน์ กาวิจา หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำเสีย 2 และนายนิมิตร จอมวงค์ ช่างโยธา 4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง และนายอดุลย์ นวลสาย ผู้ใหญ่บ้านท่าเดื่อ ม.12 ร่วมทำการเปิดระบบท่อเมนสายหลักจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่บ้านท่าเดื่อรอบปฐมฤกษ์ เพื่อเริ่มขั้นตอนการเชื่อมต่อท่อเมนสายหลัก เพื่อให้สามารถดำเนินการจ่ายน้ำประปาภูมิภาคไปยังบ้านเรือนประชาชนหลังการขยายท่อไปสู่ครัวเรือน
โดยปีงบประมาณนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ได้สนับสนุนงบประมาณในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาใน 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านท่าเดื่อ บ้านทรายใต้ และบ้านทุ่งกู่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำ ให้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคที่สะอาดได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ
Leave A Reply

Your email address will not be published.