เทศบาลเมืองพิชัย คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ , นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลฯ , นางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งการคัดเลือกครั้งนี้ได้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯ , กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. เป็นผู้นำเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการกองทุนฯ โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยและนายจรัส ไชยยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเลือกนางกนกวรรณ สมานวงศ์ และนางเพ็ญศรี เสียงเพราะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้มากยิ่งขึ้น ให้ประชาชนมีบทบาท ส่วนร่วมการบริหารจัดการกองทุนฯ รวมถึงการจัดการสุขภาพของคนในชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบททุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนทุกกลุ่มวัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.