เทศบาลเมืองพิชัย ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ร.อ.ประเสริฐ เพิ่มพูล สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย และมีนางนัฤภร ละมัยเกตุ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยมีการสรุปผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา รวมถึงกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองพิชัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานเทศบาลให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์ อีกทั้งช่วยการดำเนินงานต่างๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
Leave A Reply

Your email address will not be published.