เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมงานประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2565

เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมงานประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง และโดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์, นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเป็นเวทีให้แต่ละสังกัดกระทรวงได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ ประสานการทำงานร่วมกัน โดยครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ

สำหรับการจัดประชุมสภากาแฟดังกล่าว จังหวัดลำปาง จะกำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชน ได้หารือพบปะพูดคุยข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยจะหมุนเวียนหน่วยงานในสังกัดแต่ละกระทรวง โดยครั้งต่อไปเทศบาลนครลำปางจะเป็นเจ้าภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.