เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เน้นมาตรการ “ชิงเก็บ ลดเผา” ลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ลดฝุ่น PM 2.5

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาหมอกควัน โดยการส่งเสริมจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง โดยมีนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ สวนนายนิกร ด้วงคำฟู ม.5 ตำบลพิชัย

ทั้งนี้ การส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่ม และยังเป็นเก็บขนเชื้อเพลิงออกมา ลดโอกาสในการเผาและเกิดไฟป่า รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.