เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับ ม.ราชมงคลล้านนา ลำปาง และบ้านม่อนเขาแก้ว ร่วมขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายอำนวย เสนาวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายวิเชียร ฝั้นมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 โดยมีคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง และพี่น้องประชาชนบ้านม่อนเขาแก้ว เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนเขาแก้ว
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยนำแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3Rs คือ Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช้ซ้ำ และ Recycle หรือ การนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการปลายทางคือการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
Leave A Reply

Your email address will not be published.