สภากาแฟเทศบาลเมืองพิชัย พบปะพี่น้องชุมชนบ้านใหม่พัฒนา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เช้าวันนี้ (18 ธันวาคม 2565) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จัดประชุมสภากาแฟยามเช้า พบปะพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล ครั้งที่ 4 ณ บ้านใหม่พัฒนา
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องบ้านใหม่พัฒนา ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อให้การทำงานของเทศบาลฯ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลฯ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมสภากาแฟครั้งต่อไป ครั้งที่ 5 จะจัดในวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ บ้านม่อนเขาแก้ว

Leave A Reply

Your email address will not be published.