เทศบาลเมืองพิชัย ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรพิชัย เพื่อเป็นตัวแทนชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน บ้านเอื้ออาทร (ตำบลพิชัย) โดยชุมชนเป็นผู้เลือกคณะกรรมการของชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชน สร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน และเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ
ซึ่งการเลือกคณะกรรมการชุมชนครั้งนี้ มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 9 คน ดังนี้
1. นางปราณี คำกล่อม ประธานชุมชนฯ
2. นางอ้อมทิพย์ พรหมคำปา รองประธานชุมชน
3. นางชื่นจิตร คำเมืองปลูก เหรัญญิก
4. นายอรชา ไชยวงค์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
5. นางสายฝน โพธิ์เอี้ยง เลขานุการ
6. นางสุภาพรรณ พงษ์ตระกูล ประชาสัมพันธ์ชุมชน
7. นางกมล คันใจ กรรมการ
8. นางจันทร์ดี อรุณรุ่ง กรรมการ
9. นายนพดล ศิริปัญญา กรรมการ
โดยมี นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุมชน และพร้อมประสานการทำงานเพื่อร่วมกันดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.