เทศบาลเมืองพิชัย ติดตามงานขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่บ้านทุ่งกู่ ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

บ่ายวันนี้ (16 ธันวาคม 2565) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ พื้นที่บ้านทุ่งกู่ โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย นำรถ JCB รถตักหน้าขุดหลัง ดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อฟื้นคืนสภาพลำเหมืองเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน วัชพืชปกคลุม ท้องคลองมีดินโคลนจากการทำนาไหลลงไปตกตะกอนสะสม ทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งน้ำ ทำให้น้ำมีปริมาณไม่เพียงพอกับการใช้เพื่อการเพาะปลูก อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของคนในชุมชน และเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทำให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้เพื่อการทำนา ทำสวน ปลูกพืช ผัก ได้ตลอดทั้งปี และมีห้วงเวลาทำการเกษตรตลอดทั้งปี ลดการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานนอกพื้นที่ เพราะมีงานทำในภาคการเกษตร ลดปัญหาสังคม เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.