เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมนวัตกรรม ‘หม้อดินกินน้ำแกง’ กำจัดขยะเปียกในสำนักงาน

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกันรณรงค์การกำจัดขยะเปียกภายในสำนักงาน โดยการจัดทำจุดทิ้งขยะเปียก บริเวณหลังอาคารสำนักงาน และเชิญชวนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้ทิ้งเศษอาหาร เศษน้ำแกง ลงใน ‘หม้อดินกินน้ำแกง’ กำจัดขยะเปียกในสำนักงาน ซึ่งหม้อดินกินน้ำแกงเป็นนวัตกรรมจากชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ที่ปั้นหม้อดินเผาทรงกระบอก แล้วเจาะรูเล็กๆด้านข้าง และเจาะก้นด้านล่าง ใช้สำหรับย่อยสลายขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เททิ้งเข้าไปในถังหมัก ไม่ทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

โดยเทศบาลฯ มีการรณรงค์การคัดแยกขยะภายในสำนักงานและชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ซึ่งการปัญหาขยะที่ยั่งยืน คือ การลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.