เทศบาลเมืองพิชัย เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งเสริมความปลอดภัยของประชาชน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

เช้าวันนี้ (14 ธันวาคม 2565) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายนราวิชญ์ สากล หัวหน้าฝ่ายปกครอง มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 หรือช่วง 7 วันอันตราย
โดยเทศบาลฯ จะร่วมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งด่านให้บริการประชาชน เฝ้าระวังอันตราย และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่และผู้ที่เดินทางสัญจร เพื่อให้บริการประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.