เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประกอบพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมประกอบพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณศาลหลักเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชน สืบทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามในการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในจังหวัดลำปาง โดยจัดพิธีประจำทุกปี

ซึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) หลักเมืองทำด้วยไม้สัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว โดยหลักที่หนึ่งสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2400 หลักที่สอง พ.ศ. 2416 และหลักที่สาม พ.ศ. 2429 ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 เมื่อสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้น ได้นำหลักเมืองมาไว้ที่บริเวณหน้าศาลากลาง และได้มีการสร้างมณฑปครอบหลักเมืองทั้งสามในปี พ.ศ.2511 ปัจจุบันศาลหลักเมืองเป็นที่เก็บเสาหลักเมืองโบราณจากที่ต่างๆไว้ และยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในอาคารทรงไทยจัตุรมุขใกล้กับศาลหลักเมือง โดยชาวจังหวัดลำปางจะเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อดำ” และบริเวณใกล้เคียงก็จะเป็นมณฑปของหลวงพ่อเกษม เขมโก ซึ่งเป็นพระเถระและเกจิอาจารย์ ที่ชาวลำปางเคารพศรัทธา มีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขวัญกำลังใจของประชาชนชาวจังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.