เทศบาลพิชัย รับมอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายจําลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดลำปาง เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 10 แห่ง
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปี 2565 ในระดับ AA ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองพิชัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชั่นและถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด และร่วมมือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
Leave A Reply

Your email address will not be published.