เทศบาลเมืองพิชัย เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย โดยนางนัฤภร ละมัยเกตุ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 โดยมีนายไมตรี ปาณะดิษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ท.จ.ลำปาง ประธานอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ กล่าวชี้แจงแนวทางการและขั้นตอนในการตรวจประเมินฯ โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ
🔸มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
🔸มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
🔸มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
🔸มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ซึ่งมีการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม 2565 และในวันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) มีเทศบาลจำนวน 4 แห่งเข้ารับการตรวจประเมิน ได้แก่ เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลตำบลนาแก้ว เทศบาลตำบลบ้านสา และเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
Leave A Reply

Your email address will not be published.