งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งประชาสัมพันธ์ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) รองรับการให้บริการ ระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

กรมการปกครองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ ยกระดับบริการงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID สามารถดำเนินการ ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DOPA ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียน ใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และระบบแอนด์ดรอย (Android)
  2. ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  • ทำการเปิดแอปพลิเคชัน DOPA พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องมือ,ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง
  • ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
  • แสกน QR code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ ด้วยแอพพลิเคชั่น DOPA
  • ระบบแจ้งเตือนให้ตั้งค่ารหัสผ่าน โดยทั้ง 2 ครั้งต้องเหมือนกัน
  • เมื่อระบุครั้งที่ 2 ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนขอยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่ออัพโหลดข้อมูลลงในแอปพลิเคชันมือถือของตน
  • เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงสถานการณ์สมัครสำเร็จ

ทั้งนี้ แอปฯ D.DOPA หรือ DOPA Digital ID พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนในยุคดิจิทัล โดยฟีเจอร์หลัก เป็นการยืนยันตัวตน ซึ่งการยืนยันนี้จะทำให้ผู้ใช้งานเปรียบเสมือนมีบัตรประชาชนอีกใบในโลกออนไลน์ที่จะนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงและเอกสารสำเนา

ที่ผ่านมา การติดต่อราชการ หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือถ่ายสำเนา แต่สำหรับหลักการทำงาน Digital ID ที่ได้จากแอปฯ​ D.DOPA จะเปรียบเสมือนมีบัตรประชาชนที่ใช้ได้จริงในโลกออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น และเป็นการลดต้นทุนทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในการติดต่องานทะเบียนในแต่ละครั้งได้เป็นอย่างมาก โดยสามารถรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.bora.dopa.go.th

Leave A Reply

Your email address will not be published.