เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะ ต้นทางของบ้านม่อนเขาแก้ว สรุปผลความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค เพื่อส่งเสริมการจัดขยะอย่างยั่งยืน

เช้าวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย,นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองสาธารณและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว และคณะนักวิจัย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการวิจัยกิจกรรมการบริหารจัดการขยะต้นทางของบ้านม่อนเขาแก้ว เพื่อสรุปผลการทำงาน ผลสำเร็จของกิจกรรมคัดแยกขยะ ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อต่อยอดขยายผลการจัดการขนะต้นทางไปยังชุมชนอื่น
โดยบ้านม่อนเขาแก้ว ได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น แนวทางการบริหารจัดการขยะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อร่วมคิด ร่วมดำเนินในเรื่องบริหารจัดการขยะให้เกิดความยั่งยืน แม้คณะนักวิจัยจะดำเนินโครงการเสร็จแล้ว แต่ชุมชนยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ได้ร่วมกันวางแนวทางเพื่อเป็นกติกาชุมชนในการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และการร่วมกลุ่มกันรวบรวมขยะรีไซเคิลของชุมชน เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ของชุมชน และที่สำคัญการพัฒนานวัตกรรม ถังหม้อดินกำจัดขยะเปียก ที่บ้านม่อนเขาแก้วผลิตขึ้น โดยคณะนักวิจัยเรียกว่า “หม้อกินน้ำแกง” เนื่องจากสามารถปั้นหม้อดินเจาะก้น แล้วนำไปฝังดิน แล้วเทเศษใบไม้ เทเศษอาหาร น้ำแกงต่างๆ ลงไป เพื่อกำจัดขยะเปียก ช่วยลดการปะปนของเศษอาหารในขยะทั่วไป ลดกลิ่นขยะ ไม่เกิดการสะสมจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และได้ผลพลอยได้คือปุ๋ยจากธรรมชาติ โดยชุมชนได้นำมาใช้จริง และจะขยายผลไปยังชุมชนอื่น
Leave A Reply

Your email address will not be published.