การประชุมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางนัฤภร ละมัยเกตุ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2566 ของสำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักปลัดเทศบาล เข้าการร่วมประชุมฯ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อประชาชน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้เทศบาลเมืองพิชัย เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ

Leave A Reply

Your email address will not be published.