เทศบาลเมืองพิชัย ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ พิจารณาอนุมัติจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและแผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย พิจารณาอนุมัติจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและแผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมทั้งผู้แทนจากโรงพยาบาลลำปาง , สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น และคณะกรรมการกองทุนฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการมอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน รวมถึงการการพิจารณาร่างและอนุมัติแผนสุขภาพชุมชน แผนการเงินกองทุน และรายงานผลการดำเนินงานกองทุน ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับกิจการของงานกองทุนสุขภาพชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางในด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับประชาชน ได้เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.