รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ดูแลการขุดวางท่อน้ำประปาบ้านท่าเดื่อ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ในพื้นที่หมู่บ้านท่าเดื่อ โดยเทศบาลฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในบ้านท่าเดื่อ
โดยปีงบประมาณนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ได้สนับสนุนงบประมาณในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาใน 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านท่าเดื่อ บ้านทรายใต้ และบ้านทุ่งกู่ จากการขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาครั้งนี้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนใน 3 ชุมชน รวมจำนวนกว่า 2,265 ราย ให้ได้มีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภค
Leave A Reply

Your email address will not be published.