เทศบาลเมืองพิชัย ประชุมทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 เน้นย้ำการลดความเสี่ยง ลดโอกาสงานราชการเสียหาย บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองพิชัย นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยเป็นประธาน และมีปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ มีหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญในการปฏิบัติงานราชการ เป็นการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้งานราชการเกิดความเสียหาย และสามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีระบบ บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
Leave A Reply

Your email address will not be published.