เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับ กปภ.ลำปาง ขับเคลื่อนดำเนินการวางท่อน้ำประปาบ้านทรายใต้

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ ร่วมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการติดตั้งระบบประปา โดยมีเจ้าหน้าที่ของการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการขอติดตั้งประปาของบ้านทรายใต้ หมู่ 8 โดยชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งตรวจสอบการแนววางท่อประปาพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย
ซึ่งเทศบาลฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่บ้านทรายใต้ โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังชุมชน เพื่อให้ได้มีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ การจัดหาน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและมีความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็น หากแหล่งน้ำดิบมีคุณภาพไม่ดีพอและระบบการผลิตน้ำไม่สะอาด ไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนั้นเป็นระบบน้ำที่มีน้ำให้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ทำให้มีน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ
Leave A Reply

Your email address will not be published.