เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบคนเร่ร่อนที่เข้ามาพักศาลาริมทางหมู่บ้านพิชัย เพื่อประสานความช่วยเหลือเบื้องต้น แก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนในพื้นที่

บ่ายวันนี้ (17 พฤศจิกายน 2565) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยด้วยนางสาวพรรณอร สารสืบ สมาชิกสภาเทศบาล และนางนัฤภร ละมัยเกตุ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบคนเร่ร่อน ที่เข้ามาพักศาลาริมทางหมู่บ้านพิชัย โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลำปาง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมลงพื้นที่เพื่อประสานความช่วยเหลือเบื้องต้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปัญหาคนเร่ร่อน ยิ่งหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้จำนวนประชากรคนเร่ร่อนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการช่วยเหลือที่ทั่วถึงและเท่าเทียมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความปลอดภัย ความสบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
Leave A Reply

Your email address will not be published.