เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมจัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ของ อบจ.ลำปาง สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนลำปาง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายวิทยา ธิมา สมาชิกสภาเทศบาล และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมจัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้พบปะแกนนำสุขภาพและชี้แจงวัตถุประสงค์การทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่  และมีแกนนำด้านสุขภาพ ผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ ณ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

ซึ่งการจัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ครั้งนี้ มีการนำเสนอข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอและยุทธศาสตร์จังหวัดด้านสุขภาพ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ อีกทั้งเป็นการปรับปรุงแผนสุขภาพเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน มีแผนรับมือกับสถานการณ์ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ รวมทั้งปัจจัยรอบสุขภาพรอบด้าน เช่น  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.