คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ตรวจเยี่ยมการทำงานโครงการถนนไร้ฝุ่นฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นต้อง(บ้านเด่น) ดูแลอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ และนายบุญศรี ศรียอด สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง ในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา
จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นต้อง(บ้านเด่น) เยี่ยมชมการทำงานและรับฟังปัญหาด้านอาคารสถานที่ เนื่องจากเป็นอาคารเก่ามีอายุการใช้งานยาวนาน โดยเทศบาลฯ จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น และมีแผนบริหารจัดการระยะยาว โดยการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในสังกัดเทศบาลฯ เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ ทั้งด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร เพื่อจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
Leave A Reply

Your email address will not be published.