เทศบาลเมืองพิชัย กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2566

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ ตามกำหนดการออกให้บริการ ดังนี้

บ้านสามัคคี  : 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  วัดท่าวิมล

บ้านต้นยาง : 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดต้นยาง

บ้านทรายใต้ : 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ (โรงเรียนเก่า)

บ้านฝายน้อย : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดฝายน้อย

บ้านท่าเดื่อ : 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดอุทมพร

บ้านใหม่พัฒนา : 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

บ้านต้นมื่น : 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์  ศ.ส.ม.ช

บ้านม่อนเขาแก้ว : 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

บ้านพิชัย : 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย โทร. 09 3294 2726

Leave A Reply

Your email address will not be published.