สำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมประจำเดือนขับเคลื่อนการทำงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลฯ และนโยบายของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมภายในขับเคลื่อนการทำงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลฯ และนโยบายของผู้บริหาร จากนั้นนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในฐานะผู้บริหารที่ดูแลงานของสำนักเทศบาลฯ และนางนัฤภร ละมัยเกตุ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประชุมภายในเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาลฯ เน้นย้ำการทำงานในหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน ทั้งงานกิจการสภา งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานพัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ เป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงาน อีกทั้งเตรียมความพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ มุ่งเน้นพัฒนาการบริการให้เป็นเลิศและมีมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด โปร่งใส มีคุณภาพ และรวดเร็ว
Leave A Reply

Your email address will not be published.