เทศบาลเมืองพิชัย จัดการแข่งขันการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ สืบสานวัฒนธรรม ร่วมรณรงค์ลอยกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บ่ายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ร่วมชมและให้กำลังใจการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่สวยงามและที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยการประกวดกระทงประดิษฐ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยมีบ้านพิชัย, บ้านสามัคคี, บ้านต้นต้อง, บ้านทรายใต้, บ้านท่าเดื่อ, บ้านเด่นพัฒนา และบ้านสันติสุข ร่วมการแข่งขันกระทงประดิษฐ์ประเภทสวยงาม และมีบ้านต้นยาง, บ้านฝายน้อย และบ้านใหม่พัฒนา ร่วมการแข่งขันกระทงประดิษฐ์ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
โดยเทศบาลฯ ส่งเสริมให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกและโฟม แล้วหันมาใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติและย่อยสลายง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อแม่น้ำลำคลองและสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพระแม่คงคาด้วยการอนุรักษ์และรักษาแม่น้ำลำคลองอย่างแท้จริง
Leave A Reply

Your email address will not be published.