นายเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมลงพื้นที่กับผู้ว่าฯลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชม “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านหนองร่อง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านหนองร่อง ตำบลบ้านเป้า โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนองนาโมเดลบ้านหนองร่อง หมู่ 8 ตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตําบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการปลูกพืช ผักสวนครัว พืชสมุนไพร สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เป็นคลังอาหารของครัวเรือน และเมื่อเหลือก็นำไปแจกจ่าย เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายจากการซื้อสินค้าบริโภคได้อย่างยั่งยืนให้แก่ครัวเรือน
Leave A Reply

Your email address will not be published.