หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ครั้ง 2

ช่วงเช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมการประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานภายในสำนักงาน และนำปัญหาและอุปสรรคการทำงานนำมาแก้ไขเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของคณะผู้บริหาร รวมถึงให้เกิดการประสานงานที่ดีของแต่ละกองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งได้ประชุมเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายที่กำหนด และตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
Leave A Reply

Your email address will not be published.