เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมรับฟังนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เน้นย้ำนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 4 ด้าน คือ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การพกพาอาวุธปืน และมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง

เช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมประชุมรับฟังนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และแลกเปลี่ยนแนวคิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม และมี นายอำเภอเมืองลำปาง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

โดยผู้ว่าราชการเน้นย้ำนโยบายสำคัญ 4 ประเด็นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 1.นโยบายด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้หน่วยงายกำชับการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด, 2.นโยบายด้านการจัดระเบียบสังคม โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย และสุขอนามัย, 3.พกพาอาวุธปืนของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ให้มีความเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยต่อสังคมโดยรวม และ 4.มาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าวประชาชนนิยมการจุดพลุ ประทัดดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมลอย เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมถึงอุบัติเหตุจากการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงเน้นย้ำแนวทางและมาตรการในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.